Reglement van Inwendige Orde

Dit reglement is van toepassing vanaf 6 september 2019 en kan bij eenvoudige beslissing van de beheerraad ten allen tijde aangevuld of gewijzigd worden.

1. Leden

Minderjarige leden dienen een geschreven toelating van de ouders of wettelijk aangestelde verantwoordelijke voor te leggen. Ze dienen minstens 14 jaar te zijn om deel te nemen aan de zwembadtrainingen en theorielessen (zoals statutair bepaald). Ereleden of sympathiserende leden nemen niet deel aan de zwembadtraining, lessen en buitenduiken. Zij nemen enkel deel aan het sociale en culturele leven van de club. Zij mogen aanwezig zijn op de AV maar hebben geen stemrecht en mengen zich niet in de debatten. "Zwemmende leden" alleen geïnteresseerd in zwemmen en oppervlaktepalmen, nemen evenmin deel aan de zwembadtraining, lessen en buitenduiken. Elke kandidatuur tot lidmaatschap van een kandidaat-lid komende van een andere duikvereniging wordt geëvalueerd door de raad van bestuur (zoals statutair bepaald). De raad van bestuur heeft het recht al naargelang de omstandigheden een ledenstop voor onbepaalde tijd in te voeren. Door zich aan te sluiten bij duikschool Poseidon gaat het lid ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens (beperkt tot: naam, adres, telefoonnummer, email) gebruikt zullen worden voor de goede werking van de duikclub (bv. raadpleegbaarheid door andere leden). De persoonlijke gegevens van de leden zullen nooit voor commerciële doeleinden gebruikt worden

2. Lidgelden

De lidgelden worden vooruit en voor gans het jaar betaald. Tweede leden en volgende(n) uit eenzelfde gezin of wettelijk samenwonenden betalen een verminderde bijdrage. Personen die eerste lid zijn bij een andere duikvereniging van de federatie BEFOS/FEBRAS en zich bij Poseidon aansluiten, betalen het gewone lidgeld min de federale bijdrage. De lidgelden kunnen jaarlijks door de raad van bestuur herzien worden. De jaarlijkse bijdrage (in euro) voor lidmaatschap bedraagt :

Bij aansluiting Volgende jaren
jan-jun tot dec sep-dec tot eind volg. jaar
Eerste lid van een gezin, zonder brevet 320 360 120
Id. met Nelos brevet 155 195 120
Id. met niet-Nelos brevet, inschaalbaar naar Nelos 1 ster duiker 255(1) 295(1) 120
Id. met niet-Nelos brevet, inschaalbaar naar Nelos 2 ster duiker 280(1) 320(1) 120
Aansluiting tweede club, met brevet 80 95 50
Wederaansluiting na onderbreking van min. 1 jaar 120 160 120
Zwemmende leden 100 130 100
Volgende leden van eenzelfde gezin -5 -5 -5
(1) Inclusief inschalingsgeld naar overeenkomstig Nelos brevet.

Kinderen jonger dan 14 jaar, onder toezicht en verantwoordelijkheid van een ouder, mogen gratis gebruik maken van het wedstrijdzwembad op voorwaarde dat dit niet hinderlijk is voor de duiktraining. Partners van leden of kinderen van leden vanaf 14 jaar, die enkel geïnteresseerd zijn in zwemmen of oppervlakte palmen, worden voor wat betreft de verzekering opgenomen in de lijst van "zwemmende leden" van Nelos en betalen de bijdrage vastgelegd door Nelos. Zwemmende leden worden beschouwd als toegetreden leden en hebben bijgevolg geen stemrecht. Wie eveneens aan de opwarmingsoefeningen wil deelnemen of met flessen wil oefenen dient zich als tweede gezinslid aan te sluiten. Bij elke betaling van het lidgeld moet het duikboekje van het desbetreffend lid afgestempeld worden. Na betaling van het lidgeld, krijgt elk lid een lidkaart.

3. Verkiezing Beheerraad

Elk lid dat minstens 2 opeenvolgende, volledige kalenderjaren effectief lid is kan zich kandidaat stellen om deel uit te maken van de Raad van Bestuur. De kandidaturen worden schriftelijk ingediend bij de voorzitter, ten minste 8 dagen vóór de algemene vergadering. De stemming is geheim en schriftelijk. Enkel de kandidaten die de eenvoudige meerderheid der stemmen behalen komen in aanmerking om de vacante plaatsen in de raad van bestuur op te vullen (zoals statutair bepaald). De eenvoudige meerderheid der stemmen is gelijk aan de helft +1 van het totaal van de positieve en negatieve stemmen. De ongeldige stemmen en blanco's worden buiten beschouwing gelaten.

4. Medisch Onderzoek

Nieuwe leden dienen zich binnen de 30 dagen na aansluiting medisch te laten onderzoeken en het bewijs ervan voor te leggen. Het jaarlijks medisch onderzoek is verplicht en dient telkens hernieuwd te worden tussen 1 september en 15 januari. Het medisch onderzoek uitgevoerd van september tot december, blijft geldig tot december van het daaropvolgend jaar. De leden die hun jaarlijks medisch onderzoek niet tijdig hernieuwen, kunnen niet vermeld worden op de Nelos-ledenlijst en zijn geen lid van Nelos en dus niet verzekerd voor duikongevallen (ook niet in het zwembad!). Ze mogen niet meer aan de trainingen en aan de buitenduiken deelnemen. Het elektrocardiogram onder belasting volgens de NELOS eisen is vanaf 45 jaar, om de 5 jaar verplicht en valt onder dit reglement. Zwemmende leden dienen zich niet medisch te laten onderzoeken.

5. Verantwoordelijke Duikonderricht

De verantwoordelijke duikonderricht is minstens 1* instructeur en effectief lid. De verantwoordelijke wordt gekozen met een gewone meerderheid van stemmen onder en door de instructeurs aangesloten als effectief bij de club. Om geldig te stemmen dienen alle instructeurs die tot het college van instructeurs behoren hun stem uit te brengen. Stemmen met volmacht is mogelijk. De verantwoordelijke wordt voor een periode van drie jaar verkozen en de beslissing van de instructeurs wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur. Na ontslag van de verantwoordelijke duikonderricht heeft de verkiezing van de nieuwe duikverantwoordelijke plaats op de eerstvolgende vergadering van de instructeurs. De duikverantwoordelijke houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen in de duiksport en het duikonderricht en past strikt de NELOS regels en normen toe. De verantwoordelijke duikonderricht is verantwoordelijk voor de organisatie van lessen, de trainingen, de clubduiken en de brevetafnames binnen de club. In deze taken wordt hij/zij bijgestaan door de instructeurs en de 3* en 4* duikers die les geven. Voor beslissingen en daden die het clubleven aanbelangen en niet vallen onder de NELOS reglementering duikonderricht, is hij/zij verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. Indien blijkt dat de verantwoordelijke van het duikonderricht in zijn/haar taak te kort schiet, heeft de raad van bestuur het recht in te grijpen en eventueel maatregelen te nemen. Het bestuur kan bij unanimiteit van stemmen besluiten over te gaan tot het ontslag van de verantwoordelijke duikonderricht. De verantwoordelijke van het duikonderricht kan niet deelnemen aan de stemming in verband met zijn/haar ontslag. Hij/zij dient het lokaal te verlaten tijdens de stemming.

6. Raad van Instructeurs

De raad van instructeurs is samengesteld uit alle instructeurs aangesloten als effectief lid bij Poseidon. Een instructeur ingeschreven als toegetreden lid maakt geen deel uit van de raad. De raad van instructeurs vergadert minstens 3 maal per jaar (1ste week van september, december, maart). De vergaderingen worden voorgezeten door de verantwoordelijke van het duikonderricht. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen door de aanwezige instructeurs. De leden die niet aanwezig kunnen zijn, mogen hun kandidatuur stellen voor een bepaalde taak. De instructeurs staan de verantwoordelijke van het duikonderricht bij in het organiseren van het duikonderricht en de jaarlijkse lesgeversvergadering. Zij helpen bij het geven van theoretische en praktische lessen en brevetafnames. Zij evalueren de kandidaturen voor 3*D, 4*D en instructeursbrevetten en stellen de duikkalender samen met inbegrip van de aanduiding van een verantwoordelijke bij de clubduiken. De raad van instructeurs evalueert eveneens de kandidatuur van een instructeur die zich als effectief lid bij de vereniging wenst aan te sluiten. Hun beslissing dient bekrachtigd te worden door de raad van bestuur. Indien de raad van instructeurs een positief advies uitbrengt i.v.m. de aansluiting van een instructeur als effectief lid kan deze door de raad van bestuur bekrachtigd of herroepen worden met eenvoudige meerderheid. Indien de raad van instructeurs een negatief advies uitbrengt, dient de raad van bestuur deze beslissing te aanvaarden en wordt deze instructeur geweigerd als lid van Poseidon.

7. Zwembadtrainingen

De trainingen gaan door van september tot en met juni op maandag en donderdag van 21 tot 22.30 uur. Poseidon past integraal de opleidingsmethode toe zoals beschreven in het NELOS duikonderricht. Bij apneu-oefeningen dient er steeds een veiligheidscontrole in het water aan de oppervlakte voorzien te worden. Individueel trainen en apneu-oefeningen uitvoeren is niet toegelaten. Elke training wordt een redder aangeduid die instaat voor de veiligheid. Tot de training worden alleen leden toegelaten die in orde zijn met het lidgeld en het medisch onderzoek (zie ook punt 3). De raad van bestuur kan hierop uitzonderingen toestaan zoals o.a. voor leden van andere clubs die als gast op bezoek zijn. Kandidaat leden kunnen éénmaal initiatieles volgen tegen betaling van 5 euro. De beginnende leden dienen vanaf de vierde training hun persoonlijke basisuitrusting (duikbril, snorkel, loodgordel + lood, zwemvliezen) mee te brengen. Diegenen die tijdens de les duikmateriaal gebruikt hebben, zullen dit na de les in goede staat terugbrengen naar de aangewezen plaats. De lesgever is hiervoor verantwoordelijk. In gans het zwembadgebouw is het verboden te roken. Rond het zwembad mag er niet met schoeisel gelopen worden.

8. Brevetten

Om aan de brevetafname volgens de modaliteiten van het NELOS duikonderricht te kunnen deelnemen, dienen de leden, na de lessenreeksen met vrucht te hebben doorlopen, hun kandidatuur schriftelijk te stellen bij de verantwoordelijke duikonderricht. Kandidaturen voor 3*D, 4*D en een instructeurs-titel dienen minstens 2 weken voor samenkomst van de raad van instructeurs aangevraagd te worden. Deze brengt een gunstig of ongunstig advies uit. Voor een instructeurstitel dient het advies bekrachtigd te worden door de raad van bestuur. Leden overkomend van een andere club kunnen hun kandidatuur voor een 4*D of een instructeursbrevet pas geldig stellen na 12 maanden effectief lidmaatschap bij Poseidon.

9. Duiken in Open Water

Voor alle duiken in open water gelden de NELOS regels en normen, die kunnen geraadpleegd worden op de Nelos website (http://www.nelos.be.). Met nadruk wordt erop gewezen dat men slechts door de verzekering gedekt is als men zich aan deze regels en normen houdt. Elke duiker dient zich bovendien te houden aan de reglementen eigen aan de duikplaats en aan de richtlijnen opgelegd door de duikverantwoordelijke.

10. Huur Materieel

Het uitlenen is afhankelijk van de beschikbaarheid van het materieel. Prioriteit van uitlenen wordt gegeven aan kandidaten nieuwe 1* duikers. Enkel het materiaal dat zich in het vulstation bevindt wordt verhuurd in de staat waarin het zich bevindt. Elk lid kan slechts 1 duikfles huren. Er worden geen duikflessen verhuurd aan niet-leden. De huurprijs wordt vastgesteld door de raad van bestuur op voorstel van de materiaalmeester. Het verhuurde materiaal moet met bon of gepast geld contant betaald worden. Het materiaal wordt afgehaald op elke trainingsdag tussen 20.00 en 20.30 uur. De huurder is verantwoordelijk voor het materieel. Hij zal het met zorg behandelen en goed gereinigd en gespoeld terug inleveren. Het materiaal wordt steeds teruggebracht bij de eerstvolgende training. Een persoon die geleend materiaal terug binnen brengt kan dit enkel opnieuw ontlenen indien er zich geen andere kandidaat aanmeldde vóór 20.30 uur. Eventuele schade of verlies moet vergoed worden. Bij niet tijdig inleveren van het gehuurd materiaal wordt een boete van 10 euro per stuk en per training aangerekend. Indien een lid tijdens een kalenderjaar driemaal zijn materiaal te laat inlevert, wordt hij/zij voor een maand geschorst voor het opnieuw huren van materiaal. Tijdens de vakantieperiode (juli en augustus) kan materiaal gehuurd worden voor 2 maanden volgens voorwaarden vastgelegd door de raad van bestuur in samenspraak met de materiaalmeester. Verdere modaliteiten met betrekking tot het materiaal zijn te raadplegen in het vulstation.

11. Vullen Der Flessen

Er kunnen maximaal twee gekeurde privé-duikflessen per clublid gratis gevuld worden op de dagen en uren bepaald door de raad van bestuur (maandag en donderdag van 20.00 tot 20.30 uur). Bijkomende duikflessen en duikflessen van niet-leden kunnen op dezelfde dagen en uren gevuld worden.

12. Tucht

De leden ontvangen een kopie van dit reglement van inwendige orde bij hun inschrijving. Zij worden verondersteld het te kennen en toe te passen. Bij wangedrag neemt de raad van bestuur passende maatregelen. Deze kunnen gaan van een opmerking tot schorsing. Uitsluiting kan enkel gebeuren op de AV volgens de statuten.