Statuten

I. Stichters

Passenier Corneille, Meesberg 59, 3220 Holsbeek
Vanhove Roger, Philipslaan 8, 3000 Leuven
Geleyns Jacqueline, Philipslaan 8, 3000 Leuven
Vandermotten Freddy, Prosper Poulletlaan 4, 3000 Leuven

II. Naam - Zetel - Doel - Duur

Artikel 1: De vereniging draagt de naam: "POSEIDON", vereniging zonder winstoogmerk. Alle stukken, (akten, facturen, aankondigingen, orders, bekendmakingen en andere stukken) die uitgaan van de vzw, moeten deze benaming vermelden, alsook het hierna vermeldt adres van de zetel van de vereniging.

Artikel 2: De vereniging is gevestigd te 3001 Leuven, Waverse baan 145/4 en ressorteert aldus onder het gerechtelijk arrondissement Leuven. De zetel mag naar elk ander adres binnen het gerechtelijk arrondissement Leuven overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur.

Artikel 3: De vereniging heeft tot doel de watersport in het algemeen, en de onderwatersport in het bijzonder en alle hiermee verwante activiteiten, in alle wateren en onder alle vormen te beoefenen en te bevorderen, alsook het inrichten van allerlei manifestaties in verband met dit doel. Zij is bevoegd alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, in eigendoms- of andere zakelijke rechten te verwerven. Zij kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Artikel 4: De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

III. Leden

Artikel 5: De leden moeten tenminste veertien jaar oud zijn. Het getal der leden is niet beperkt. Nieuwe leden worden aanvaard bij besluit van de raad van bestuur en na een medisch onderzoek dat de geschiktheid van de kandidaat laat blijken. Een lid dat voor een periode, langer dan één volledig kalenderjaar, de vereniging verlaat en zich nadien terug aansluit, wordt als een nieuw lid beschouwd.

Artikel 6: Er zijn twee soorten leden:

 1. "Effectieve leden", van wie het aantal minimum drie bedraagt. Hun rechten en plichten worden bepaald door de wet, alsook door de hiernavolgende statutaire bepalingen.
  Om effectief lid te worden moet men:
  1. genieten van de volledige afwezigheid van verzet, uitgaande van de effectieve leden. Dit gebeurlijk verzet moet schriftelijk en gemotiveerd aan de Voorzitter kenbaar gemaakt worden.
  2. aangenomen worden door de raad van bestuur.
  3. de door de raad van bestuur bepaalde bijdragen betalen.
  4. zich gedragen naar alle wettelijke en statutaire vereisten, alsook naar deze, die vervat zijn in een door de raad van bestuur uitgevaardigd Reglement van Inwendige Orde.
  5. meerderjarig zijn.
  6. één kalenderjaar lid zijn van de vereniging.
  7. als eerste lid aangesloten zijn (de bijdrage aan Nelos via Poseidon vzw betaald hebben).
  Alle effectieve leden hebben stemrecht.
 2. "toegetreden leden" overeenkomstig art.2ter van de VZW-wet, van wie de rechten en de plichten bepaald worden door de hiernavolgende statutaire bepalingen.
  Om toegetreden lid te worden moet men:
  1. voldoen aan de 4 eerste bepalingen betreffende effectieve leden.
  2. als minderjarige: een schriftelijk toelating van de ouders of voogden van de minderjarige, aan de raad van bestuur overhandigen.
  Toegetreden leden hebben geen stemrecht. Toegetreden leden die voldoen aan alle voorwaarden voor effectieve leden worden automatisch effectief lid.

Artikel 7: Personen die zich op één of andere wijze verdienstelijk gemaakt hebben voor de vereniging en de doelstellingen ervan ondersteunen kunnen door de raad van bestuur aangenomen worden als erelid. Ereleden betalen geen bijdrage en hebben geen stemrecht.

Artikel 8: Personen die lid zijn van de Federatie BEFOS-FEBRAS via een andere duikvereniging, doch willen deelnemen aan de activiteiten van de club, betalen een bijdrage bepaald door de raad van bestuur. Deze "tweede clubleden" hebben geen stemrecht en worden beschouwd als toegetreden leden.

Artikel 9: De jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt maximum 500 euro en wordt jaarlijks door de raad van bestuur vastgelegd. De bijdragen voor een nieuw werkingsjaar zijn opeisbaar één maand na de aanvang van dit werkingsjaar. De bijdragen mogen enkel in ontvangst genomen worden door de penningmeester of de gevolmachtigde daartoe aangesteld. De gebeurlijke teruggave van de bijdragen, zowel van de effectieve als toegetreden leden, worden eveneens bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 10: Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Een lid dat weigert de bijdrage te betalen, wordt geacht uit de vereniging te treden.

De uitsluiting van een lid, kan enkel door de Algemene Vergadering en met meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen worden uitgesproken en nadat het lid is gehoord door de raad van bestuur.

Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde ingeval het lid overlijdt of onbekwaam wordt verklaard of onder voorlopig bewind wordt gesteld, en eveneens zodra het lid aan de hierboven onder ART.6 gestelde voorwaarden niet langer voldoet.

Artikel 11: Uittredende of uitgesloten leden en de rechthebbenden van een overleden lid, kunnen nooit aanspraak maken op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of van aanbrengsten of van andere prestaties vorderen.

IV. Bestuur

Artikel 12: De vereniging wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders en een maximum van negen bestuurders. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging. De bestuurders dienen effectieve leden van de vereniging te zijn.

Hun mandaat duurt drie jaar. Hun mandaat eindigt bovendien door overlijden, ontslag of uitsluiting. Ze worden verkozen door de leden van de algemene vergadering, bij gewone meerderheid der stemmen (50% + 1 stem). De stemming is geheim en schriftelijk. Op het einde van zijn mandaat is een bestuurder uittredend en herkiesbaar. De kandidaturen voor een functie in de raad van bestuur moeten schriftelijk, ten laatste 8 dagen voor de Algemene Vergadering ter kennis gebracht worden van de Voorzitter. Hij/zij die zich kandidaat stelt voor een functie in de raad van bestuur moet minstens twee volledige kalenderjaren aangesloten zijn als effectief lid bij de vereniging.

Indien het aantal leden van de raad van bestuur om welke reden ook zou verminderen, dan blijft de raad van bestuur geldig zijn taken uitoefenen tot de eerstvolgende algemene vergadering, die nieuwe titularissen zal kiezen voor de opengevallen plaatsen. De bestuurder, verkozen door de aanblijvende bestuurders ter vervanging van een ontslagnemend, overleden of uitgesloten bestuurder, vervult diens mandaat slechts voor de overblijvende periode.

Artikel 13: De Raad van Bestuur kiest jaarlijks uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De raad van bestuur gaat tevens over tot de verdeling van de andere functies. De toewijzing van deze functies gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen en wordt toegewezen voor een periode van één jaar.

Artikel 14: De Raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze gezamenlijk bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. De Raad is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten, daarin begrepen de organisatie, de benoeming, het ontslag en de bezoldiging van personeel, alsook het uitvaardigen van een Reglement van Inwendige Orde. De raad van bestuur is bovendien bevoegd alle daden van intern bestuur te verrichten die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van de handelingen die door de wet of door de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Artikel 15: De raad van bestuur kan onder zijn leden één of meerdere afgevaardigde-bestuurder(s) aanduiden, die voor een bepaalde duur met het dagelijks bestuur worden belast. Dit verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling, en ondertekent namens de vereniging alle kwijtingen en ontvangstbewijzen ten aanzien van derden. Voor handelingen die buiten het dagelijks bestuur en de bijzondere opdrachten vallen, en voor deze waarvan de waarden 2.500 euro te boven gaat, is de vereniging slechts gebonden door de handtekening van minstens twee bestuurders. Voor alle andere handelingen volstaat de handtekening van de bestuurder, onder wiens bevoegdheid die handelingen vallen en nadat hij hiervoor door de raad van bestuur gemachtigd werd.

Artikel 16: Onverminderd het gezamenlijk optreden van de raad van bestuur kan de raad van bestuur de bevoegdheid om de vereniging extern in en buiten rechte te vertegenwoordigen opdragen aan een beperkt aantal bestuurders. Desgevallend benoemt de raad van bestuur daartoe de noodzakelijke bestuurder(s).

Artikel 17: De raad van bestuur vergadert na oproeping, per gewone brief of per e-mail, door de Voorzitter, Secretaris of door eender welke bestuurder. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter. De besluiten worden genomen indien ten minste de helft der bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter of bij diens afwezigheid de ondervoorzitter. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt en ondertekend door alle aanwezige bestuurders.

V. Algemene Vergadering

Artikel 18: De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens afwezigheid door de Ondervoorzitter. Haar besluiten verbinden alle leden, zowel de effectieve als de toegetreden leden. Elk effectief lid beschikt over één stem. Elk effectief lid kan zich echter door een ander effectief lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. Niemand mag meer dan één lastgever vertegenwoordigen.

Artikel 19: De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden haar door de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 18 januari 2003, toegekend. Tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering behoren: het wijzigen van statuten, het benoemen en de afzetting van bestuurders, de benoeming en de afzetting van de controleurs van de rekeningen, de kwijting aan bestuurders en controleurs van de rekeningen, het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen, het ontbinden van de vereniging, de uitsluiting van een lid, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk en alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 20: De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur samengeroepen telkens het doel of het belang van de vereniging dit vereist. Zij moet ook eenmaal per jaar, binnen de 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar bijeengeroepen worden voor de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, alsook van het beleid van de bestuurders. De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer één vijfde van de effectieve leden, zoals dit blijkt uit het laatst ter griffie van de bevoegde rechtbank neergelegde ledenregister, daarom verzoeken en binnen één maand na het indienen van het schriftelijk verzoek bij de raad van bestuur. De oproeping tot een algemene vergadering wordt gedaan onder de handtekening van de Voorzitter of van twee bestuurders, per gewone post of e-mail, ten laatste acht dagen voor de algemene vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur, plaats en de agenda die door de raad van bestuur wordt vastgelegd. Elk voorstel dat door één twintigste van het totaal aantal effectieve leden, zoals dit blijkt uit het laatst ter griffie van de bevoegde rechtbank neergelegde ledenregister, schriftelijk wordt voorgedragen en ondertekend, zal eveneens op de agenda worden geplaatst. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen niet ter stemming gebracht worden.

Artikel 21: Met uitzondering van de door de wet of door de statuten voorziene gevallen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter van de vergadering beslissend. Haar besluiten verbinden alle leden, zowel de effectieve als de toegetreden leden. Tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten indien die wijziging in de oproeping is vermeld en indien twee derden van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het quorum niet bereikt wordt, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Voor elke wijziging van de statuten is een meerderheid van twee derden der aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden vereist, ook op de tweede vergadering. De tweede vergadering moet minstens vijftien dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden.

Een wijziging van het maatschappelijk doel en de ontbinding van de vereniging kunnen enkel aangenomen worden met een vier/vijfde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.

Artikel 22: Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, goedgekeurd door de raad van bestuur en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de leden die dit wensen. Afschriften of uittreksels worden door de voorzitter van de raad van bestuur en de secretaris ondertekend. Elk lid ontvangt een verslag.

Art26 novies van de VZW-wet vereist dat de raad van bestuur binnen één maand na de algemene vergadering een afschrift van de notulen neerlegt ter griffie van de bevoegde rechtbank, samen met het geactualiseerde ledenregister en de jaarrekening. Bestuurswijzigingen, statuutwijzigingen en beslissingen over ontbinding en vereffening moeten via dezelfde griffie bij uittreksel bekend gemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

VI. Rekeningen en Begroting

Artikel 23: Het boekjaar van de vereniging stemt overeen met het kalenderjaar. Na elk boekjaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten, de inventaris en balans opgesteld, alsmede de begroting voor het volgend jaar. Zij worden binnen de zes maanden na afsluiting ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan niet bij wijze van dividenden aan de leden uitgekeerd worden.

De rekeningen en begroting worden tenminste 8 dagen voor de jaarvergadering ter kennis gebracht aan de effectieve leden, die alsdan inzage kunnen vorderen, doch zonder verplaatsing van de bescheiden waarop deze rekeningen en begroting gesteund zijn. De algemene vergadering van het vorig jaar kan één of meerdere controleurs voor de rekeningen aanstellen, die dan verslag uitbrengen op deze jaarvergadering.

De jaarrekening wordt door de raad van bestuur binnen één maand na de vergadering op de griffie van de bevoegde rechtbank neergelegd overeenkomstig de bepalingen van de wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.

VII. Ontbinding en Vereffening

Artikel 24: De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid, in zoverre het aantal effectieve leden daardoor niet minder dan drie bedraagt. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig art.19 van onderhavige statuten, ofwel door een gerechtelijke beslissing. De algemene vergadering benoemt één of meer vereffenaars of bij gebreke daarvan kan de bevoegde rechtbank tot zulke benoeming overgaan. Door de algemene vergadering wordt hun bevoegdheid bepaald, de wijze van tegeldemaking der goederen en van de vereffening der schulden vastgelegd. Bij bepaling van de bestemming moeten de vereffenaars en de algemene vergadering rekening houden met het doel van de onderhavige vereniging en die voorwaarde ook aan de begiftigde opleggen.

Artikel 25: Ingeval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering van de schulden, overgedragen worden aan een vereniging met een belangloze doelstelling, met name: aan een vereniging zonder winstoogmerk met hetzelfde maatschappelijk doel als deze vereniging.

Artikel 26: Aangelegenheden die door deze statuten niet zouden voorzien zijn, worden geregeld overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de VZW’s, gewijzigd door de wetten van 2 mei 2002 en 18 januari 2003.

VIII. Raad van Bestuur (geactualiseerd per 05.10.2018)
 1. Mark Crahaij: voorzitter
 2. Chris Vastenhoud: ondervoorziter
 3. Hubertine Heremans: secretariaat
 4. Willy Vanhaelen: penningmeester
 5. Christian Pypen: materiaalmeester
 6. Pascale Depypere
 7. Ilse Pelleriaux
 8. Annick Therry

Bovenstaande gecoördineerde statuutwijziging werd aangenomen door de bijzondere algemene vergadering van 10/11/2008.